Translation Methodology / Vertaalmetodiek

Estimated cost: R5001 – R10 000
Field Of Study: Vertaling en tolking
Department Name: Afrikaans and Dutch

Objectives:

Die kursus het ten doel om studente toe te rus met ¿n stewige metodologiese grondslag wat hulle in staat sal stel om ¿n beter vertaalproduk te lewer.
Spesifieke doelstellings is:
Om studente aan belangrike terminologie en praktykgebaseerde teoretiese benaderings bekend te stel
Om studente die praktiese vertaalproses te laat begryp: die analise van die bronteks, die oplossing van vertaalprobleme, die revisie van die vertaalde teks, en dies meer
Om algemene sowel as spesifieke riglyne vir vertaling te bied, waaronder bronne en instrumente
Om ¿n oorsig van die praktyk van vertaling binne die Suid-Afrikaanse konteks te skets
Om studente bekend te stel aan die veld van Vertaalstudie as ¿n akademiese dissipline waar die teorie en praktyk van vertaling ontmoet

Entry Requirement: Professional 3-year Bachelor’s degree/Advanced Diploma or Equivalent Qualification
Certificate Type: Competence
Duration: 4 months
Presentation Language: Afr/Eng
Contact Person Name: HJ Van Niekerk
Contact Person Email: hvn@sun.ac.za
Latest Year Offered: 2017