Afrikaanse Poësie

Estimated cost: R5001 – R10 000
Field Of Study: Afrikaanse Letterkunde, Literêre Teorie
Department Name: Afrikaans and Dutch

Objectives:

Die doel van die kursus is om studente toe te rus met kennis van verskillende opvattings oor die aard van poësie, van ontwikkelings en tendense in die Afrikaanse poësiesisteem en van literêr-teoretiese invalshoeke wat relevant is by die bestudering van die Afrikaanse poësie. Spesifieke doelstellings is:
¿ Om studente te lei in die lees van teoretiese tekste waarin die poësie gedefinieer en gekonsepsualiseer word (met inbegrip van die tradisie).
¿ Om studente te lei in die lees van Afrikaanse digbundels binne hulle literêr-historiese, sosio-politiese en literêr-teoretiese kontekste.
¿ Om studente deur die lees van spesifieke bundels te lei tot insig in ontwikkelinge binne die Afrikaanse poësiesisteem.
¿ Om studente bekend te stel aan literêre teorieë wat gebruik kan word by die lees van Afrikaanse digbundels.
¿ Om studente bekend te stel aan die huidige stand van navorsing oor die Afrikaanse poësie.

Entry Requirement: Professional 3-year Bachelor’s degree/Advanced Diploma or Equivalent Qualification
Certificate Type: Competence
Duration: 12 weeks
Presentation Language: Afrikaans
Contact Person Name: A Lourens
Contact Person Email: alourens@sun.ac.za
Contact Person Phone: (021) 808 2160
Latest Year Offered: 2017